"Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Розділ ІІІ)

 

Розділ III 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Стаття 19. Прийняття активів в управління

1. Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - щодо позову, пред’явленого в інтересах держави, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи передаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

2. У разі передання в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі передання в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Стаття 20. Здійснення Національним агентством функцій з управління арештованими активами

1. Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, шляхом:

1) прийняття активів на збереження у разі, якщо суд визнає, що вони не можуть бути залишені у користуванні підозрюваного чи іншого володільця майна;

2) здійснення контролю:

за збереженням активів, на яке накладено арешт, їх економічної вартості;

за додержанням власником чи володільцем активів, іншими юридичними чи фізичними особами відповідних обмежень чи заборон, встановлених ухвалою слідчого судді або суду щодо арештованих активів.

Заходи, зазначені у пунктах 1 і 2 цієї частини, здійснюються Національним агентством виключно з метою запобігання втраті арештованих активів, без шкоди господарській діяльності.

2. Прийняті на збереження активи підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб’єктами оціночної діяльності, та передаються Національним агентством на збереження визначеним за результатами конкурсу юридичним особам чи фізичним особам - підприємцям.

Не може бути залучена до збереження арештованих активів особа, яка є стороною провадження, початок якого став передумовою для передачі активів на збереження, або інша особа, залучення якої призведе до конфлікту інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Порядок проведення конкурсу з визначення відповідних суб’єктів оціночної діяльності та суб’єктів, які здійснюють збереження активів, затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Порядок здійснення контролю відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, а також показники оцінки додержання відповідних обмежень чи заборон, збереження активів та їх економічної вартості визначаються Кабінетом Міністрів України.

У разі встановлення за результатами контролю небезпеки втрати активами їх вартості Національне агентство звертається в установленому цим Законом порядку до слідчого, прокурора з обґрунтованим клопотанням про ініціювання процедури надання дозволу на реалізацію майна.

При здійсненні контролю Національне агентство має право безперешкодного доступу у будь-який час до арештованих активів, їх огляду, відбору зразків для контролю їх наявності та стану їх збереження та збереження їх економічної вартості, документів щодо використання, збереження активів та їх економічної вартості.

4. Передача активів на збереження відповідному суб’єкту здійснюється на підставі договору з Національним агентством, примірна форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

5. Власник, законний володілець майна, на яке накладено арешт, інші фізичні та юридичні особи зобов’язані співпрацювати з Національним агентством, надавати на їх запити необхідну інформацію, документи чи їх копії щодо активів, на які накладено арешт.

6. Збереження активів у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій (паїв):

1) комерційного банку - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства, Національного банку України і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а для кооперативних банків - Національного агентства та Національного банку України;

2) страховика - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним  нормативно-правовим актом Національного агентства, Національного банку України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а для страховиків, створених в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, також і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) кредитної спілки, управителя фонду операцій з нерухомістю, лізингової компанії, факторингової компанії, ломбарду - шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

7. Збереження грошових коштів у готівковій формі у будь-якій валюті, а також не розміщеними на рахунках банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у Національному банку України та/або визначених на підставі конкурсу державних банках за договором банківського вкладу на вимогу.

У разі наявності обґрунтованих підстав вважати, що кошти або банківські метали, які арештовані на рахунках у банку, можуть бути втрачені, що підтверджується висновком Національного банку України, або у разі наявності відповідного звернення власника цих активів слідчий суддя, суд за клопотанням Національного агентства можуть прийняти рішення про передачу таких коштів або металів на збереження Національному агентстві шляхом їх перерахування на рахунки Національного агентства у Національному банку України або державних банках, визначених у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розмір відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні, не нижче облікової ставки Національного банку України (для Національного банку України) або не нижче процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку), визначених на день укладення договору.

8. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих на збереження активів, розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство упродовж п’яти робочих днів повертає відповідні активи, а також упродовж трьох робочих днів з дня надання інформації про реквізити рахунку перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх власника.

Стаття 21. Реалізація активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

1. Активи, щодо яких відповідно до Кримінального процесуального кодексу Українислідчим суддею, судом прийнято рішення про передачу їх для реалізації без згоди власника, реалізуються на підставі ухвали слідчого судді, суду, копія якої надсилається Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Реалізація активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надсилається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора не пізніше наступного робочого дня після її отримання.

2. Реалізація активів здійснюється Національним агентством на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах. Порядок реалізації активів, а також примірний перелік майна, яке швидко втрачає вартість, та товарів чи продукції, що піддаються швидкому псуванню, визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. Рішення про реалізацію активів вартістю понад 2 тисячі розмірів мінімальної заробітної плати погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів, а активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати - також затверджується Кабінетом Міністрів України. Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4. Одержані від реалізації активів кошти зараховуються на вкладні (депозитні) рахунки Національного агентства.

У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт активів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані на них проценти на рахунок власника реалізованих активів упродовж трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунку. У разі надходження рішення щодо конфіскації активів кошти від їх реалізації перераховуються до державного бюджету.

Стаття 22. Відповідальність держави перед власником активів, прийнятих на зберігання Національним агентством

1. Держава несе відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження активів, прийнятих на зберігання Національним агентством, незалежно від його вини.

2. Збитки, завдані власникові активів втратою (нестачею) або пошкодженням речі, відшкодовуються:

1) у разі втрати (нестачі) активів - у розмірі їх вартості;

2) у разі пошкодження активів - у розмірі суми, на яку знизилася їх вартість.

3. Якщо внаслідок пошкодження речі її якість змінилася настільки, що вона не може бути використана за первісним призначенням, власник активів має право відмовитися від цієї речі і вимагати від держави відшкодування її вартості.

Стаття 23. Управління конфіскованими активами

1. Національне агентство здійснює моніторинг та веде облік судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях, у яких воно здійснювало управління активами. Прокурор інформує Національне агентство про такі судові рішення невідкладно після їх винесення.

2. За погодженням з міжвідомчою комісією з питань реалізації активів, затвердженим Кабінетом Міністрів України, Національне агентство самостійно забезпечує виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення в дохід держави активів, що перебувають у його управлінні, або перебували, але були реалізовані, вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати.

Реалізація зазначених активів здійснюється Національним агентством на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Договори купівлі-продажу майна, яке реалізується Національним агентством відповідно до цього Закону, нотаріальному посвідченню не підлягають.

3. Національне агентство після набрання законної сили судовими рішеннями про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні, які перебувають у його управлінні, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, передає їх Міністерству юстиції України для подальшого виконання відповідних судових рішень.

Порядок взаємодії Національного агентства та Міністерства юстиції України при виконанні судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні визначається спільним наказом цих органів.

4. Встановлені цим Законом правила управління активами, у тому числі щодо самостійного виконання Національним агентством судових рішень, поширюються на активи, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, особливості якого визначені главою 9 розділу III Цивільного процесуального кодексу України.

Стаття 24. Надходження від управління активами

1. Надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.