"Неправомірна вигода"

Продовжуємо просвітницьку діяльність в рамках хештегу  #АнтикорупційнаОсвіта.
Пропонуємо розібратися, що таке "неправомірна вигода".

Що саме пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав?
    Закон України "Про запобігання корупції" визначає неправомірну вигоду як:
    1. Грошові кошти (гроші) - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання (Мінфін, Наказ "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"" від 07.02.2013 N 73).
Грошами (грошовими коштами) є гривня та іноземна валюта (Стаття 192 Цивільного Кодексу).
    2. Майно - окрема річ, сукупність речей, а також майнові права і обов'язки (Стаття 190 Цивільного Кодексу).
    3. Переваги - додаткові матеріальні чи інші вигоди, які суб'єкт має порівняно з іншими, які ставлять його в нерівне становище з іншими особами (наприклад, отримання житла від держави поза чергою).
   4. Пільги - повне або часткове звільнення особи від виконання певних обов'язків, або іншими словами, надання додаткових можливостей майнового чи немайнового характеру. (Наприклад,  надання бюджетних кредитів та позик, забезпечення автомобілем, безкоштовний проїзд пасажирським міським та приміським транспортом).
  5. Послуги - це здійснювана на замовлення споживача та з метою задоволення його особистих потреб діяльність з надання чи передачі споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага (п.17 ст.1 Закону "Про захист прав споживачів")
  6. Нематеріальні активи.    Податковий кодекс визначає 6 груп нематеріальних активів:
    а) права користування природними ресурсами;
    б) права користування майном;
    в) права на комерційні позначення (право на торгівельні марки, комерційні найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
    г)  права на об'єкти промислової власності (на винаходи, корисні моделі, породи тварин тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
    ґ) авторське право та суміжні права;
    д) інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних привілеїв тощо).
    І також Податковий кодекс вирізняє ще один вид - гудвіл (вартість ділової репутації).
   Прикладом надання неправомірної вигоди у вигляді нематеріального активу є написання наукових статей, дипломної роботи або дисертації "на замовлення".
7. Будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру (наприклад призначення на посаду без проведення передбаченого законом конкурсу або ж з порушенням проведення; пригощання коштовною вечерею тощо).

Тому, якщо Ви особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чи прирівняна до них особа у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди/ подарунка, незважаючи на приватні інтереси, Ви зобов'язані  невідкладно вжити таких заходів:
   1) відмовитися від пропозиції;
   2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
   3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
   4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
У разі виявлення в своєму службовому приміщенні майна, що може бути неправомірною вигодою/ подарунком, Ви зобов'язані невідкладно (але не пізніше одного робочого дня) письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.
Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається відповідний акт.